Курсы по теме "Гигиена труда и безопасность труда" (24-часовые) (Töötervishoiu- ja tööohutusalane 24-tunnine koolitus)

01.01.2018 - 01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Tähetorni 16 (Hotell Tähetorni)

170 €+km
Lektor

Natalia Andreitsenko

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik, tööohutuse spetsialist
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Järgmine koolitus toimub Tallinnas 05.-07.11.2018. Lisainfo leiate siia vajutades.

Целевая aудитория: уполномоченные по рабочей среде, специалисты по рабочей среде, члены совета по рабочей среде, работодатели

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".
Цель: В соответствии с Постановлением Министерства Социальных дел № 80 от 14 декабря 2000 г. «Порядок проведения курсов по обучению и совершенствованию знаний в области гигиены труда и безопасности труда» в обязанности работодателей входит организация курсов по гигиене труда и безопасности труда для уполномоченных по рабочей среде и членов советов по рабочей среде не позднее двух месяцев со времени их выборов или их назначения!

Käsitletavad teemad:
1. teema: Üldsätted
1.1. Töökeskkonna mõiste
1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
1.3. Tööolme
1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
1.6. Õnnetusoht
1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
1.8. Riiklik järelevalve
2. teema: Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
2.1. Riigi tasandil:
– struktuur töökeskkonnasüsteemis
– õiguslikud alused
2.2. Ettevõtte tasandil:
– töökeskkonnaspetsialist
– töökeskkonnavolinik
– töökeskkonnanõukogu
2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
2.4. Töötajate tervisekontroll
2.5. Koostöö
3. teema: Riskianalüüs
3.1. Riskianalüüsi mõiste
3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:
– füüsikalised ohutegurid
– keemilised ohutegurid
– bioloogilised ohutegurid
– füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
3.3. Riski hindamise meetodid
3.4. Riskide ohjamise abinõud
3.5. Ergonoomia
Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga.
Рассматриваемые темы:  
1. Общие положения
- Понятие рабочей среды
- Рабочее место
- Орудие труда
- Проверка здоровья работников
- Бытовые условия
- Обучение и инструктирование работников
- Обязанности и ответственность работодателя и работника
- Расследование несчастных случаев на работе, а также случаев профессиональных заболеваний
- Государственный надзор
2. Организация гигиены труда и безопасности труда
- На государственном уровне
    Структура в системе рабочей среды
- На уровне предприятия
    Специалисты по рабочей среде, уполномоченный по рабочей среде, совет по рабочей среде
- Внутренний контроль, программа действий по гигиене труда и по безопасности труда
3. Пожарная безопасность
4. Правовые основы в соответствии с Законом о гигиене труда и безопасности труда
- Обязанности, права и ответственность работодателя при создании и обеспечении безопасной рабочей среды и безопасных условий труда
5. Рабочие отношения и рабочее время, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность
6. Индивидуальные защитные средства
7. Анализ риска
- Понятие анализа риска
- Факторы риска рабочей среды и их влияние на здоровье: физические, химические, биохимические, физиологические и психологические
- Методы оценки риска
- Химическая безопасность
- Эргономика
Контроль тестированием полученных теоретических знаний.  Прошедшему обучение выдается удостоверение, признаваемое Трудовой инспекцией.
Koolituse läbimisel osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) koostab ettevõtte töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava, riskianalüüsi;
3) teab töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Koolituse maht: auditoorne loeng 24 akadeemilist tundi
Программа обучения:
 лекция 24 академических часов.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

PS! Koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.