Töökeskkonna dokumendihaldus

12.03.2018
10:00 - 17:00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast OÜ Tondihobu juhataja, töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus".

Sihtrühm: Väikeettevõtete juhid, töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid oma põhitöö kõrvalt täitvad töötajad ja teised töökeskkonna parandamisest huvitatud isikud

Käsitletavad teemad:
1. Õiguslik regulatsioon (EL raamdirektiiv, muud EL nõuded, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töölepingu seadus, Võlaõigusseadus)
2. Tööohutuse süsteem (võrdlus ISO 9001, ISO 18001-OHSAS nõuetega)
3. Poolte (töötaja, tööandja) õigused ja kohustused, vastutuse sõltuvus süsteemi nõuetelevastavusest, järelevalveasutuste tegevus
4. Tööohutuse dokumendid, ülevaade , erinevate dokumentide sisu, koostamise võimalused (kuidas tagada, et dokumendid on juriidiliselt korrektsed, aga samas mõistlikud)
- Töökeskkonna riskianalüüs
- Sisekontrolli reeglid
- Tegevuskava terviseriskide vähendamiseks
- Ohutusjuhendid (sissejuhatav, tehtavale tööle, kasutatavatele töövahenditele)
- Korraldavad dokumendid (töökeskkonnaspetsialisti ja esmaabi andja määramiseks, voliniku valimiseks, töökeskkonna nõukogu moodustamiseks)
- Toimingute registreerimine (juhendamise, väljaõppe läbiviimine, iseseisvale tööle lubamine, isikukaitsevahendite väljastamine jne)

Koolituse läbimisel osaleja:
- teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
- orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
- tunneb erinevaid tööohutuse dokumente
- kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

Koolituse maht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.