Töökeskkonna riskianalüüs

01.01.2018
10:00 - 17:00
Tallinn, Raja 15 (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory),

Lektor

Ille Nakurt-Murumaa

Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast OÜ Tondihobu juhataja, töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused "Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel", "Riskijuhtimise standardid". Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.
Vastavalt Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse § 13 p1 lg3 on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele.
PS! Töötervishoiu ja tööohutuse eest ettevõttes vastutab tööandja. Riskianalüüs on kohustuslik kõikidele ettevõtetele, kus on vähemalt 1 töölepinguga töötaja.

Sihtrühm: ettevõtete juhid, keskastme juhid, töökeskkonnavolinikud, - spetsialistid, -nõukogu liikmed jt, kelle ülesandeks on ettevõtte riskianalüüsi koostamine või selle läbiviimine.

Eesmärk: Õpetada hindama ja haldama ettevõtte töökeskkonnaga seotud riske. Anda põhjalikud teadmised, et osata ise oma ettevõttes töökohtade riskianalüüsiprotsessi läbi viia.

Käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus riskianalüüsi teemasse - Mis? Kuidas? Milleks? Õiguslikud nõuded. Riskianalüüsi dokument
2. Töökeskkonna ohutegurid
2.1. Füüsikalised ohutegurid
2.2. Keemilised ohutegurid
2.3. Bioloogilised ohutegurid
2.4. Füsioloogilised ohutegurid - töövõtted ja -asendid, raskuste käsitsi teisaldamine
3. Riskihindamise meetodid, kuidas valida sobivaim hindamismeetod?
4. Riskianalüüsi tulemuste kasutamine (tegevuskava koostamine, tervisekontrolli planeerimine, tööohutuse juhendite sisend jms)
5. Praktilised harjutused, küsimused-vastused
6. Teadmiste kontroll (praktiline riskihindamisharjutus + teooria)

Õpiväljund: teadmiste omandamise kontrolltesti abil.  Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.