Koolitustingimused

Juunika Koolitus (edaspidi koolitusfirma) korraldab täiskasvanute tööalaseid täiendkoolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.
Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab koolituskalendrist.
 
Koolituste kestus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitusfirmal on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt. 

Koolitusele registreerumine ja koolituste tellimine
Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab meie kodulehe kaudu, e-posti või telefoni teel. Peale registreerumist saadetakse registreerumise kinnitus osavõtja e-posti aadressile. Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.
Asutusesiseste koolituste tellimisel tuleb koolitusfirmale edastada võimalikult täpne informatsioon koolituse eesmärgi, soovitud teemade, sihtgrupi, aja ja koha osas.
 
Koolituste hinnad
Avalike koolituste hinnad leiab meie koolituskalendrist vajutades huvitava koolituse nime peale. Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust, õppematerjale, tunnistust, kohvipausi.
Koolituse hind ei sisalda lõunasööki. 
Koolituse hind ei sisalda kulutusi parkimisele.
Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumisega ja ei ole avalikud teistele osapooltele.
Koolitusfirma on käibemaksukohuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.
 
Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega. Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-posti või posti teel.
Palume arve tasuda arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole koolitusfirmaga kokku lepitud teisiti.
Vajadusel ja vaid eelneval kokkuleppel on võimalik koolituse eest tasumine sularahas koolituse toimumise päeval.
Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata koolitusfirma poolsetest meeldetuletustest antakse tasumata arve edasi inkassofirmale edasiseks käitlemiseks.
 
Koolitusel osalemine. Tunnistuse, tõendi väljastamine
Koolitusele registreerunul palume koolitusele kohale tulla õigeaegselt, võimaluse korral vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolitusel osaleja peab kinni heast tavast, on viisakas kaaskodanikega, lektoriga ja teavitab, kui hilineb, puudub või peab mingil põhjusel koolituselt varem lahkuma.
Koolituse registreerimislehele palume märkida osaleja ees- ja perekonnanime trükitähtedega või võimalikult selge käekirjaga, et koolitusfirmal oleks võimalik väljastada koolituse eduka läbimise järel korrektne ja õige osaleja nimega tunnistus.
Koolituse lõpetamisel väljastatakse õppekava läbimist tõendav tunnistus või tõend.
Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse/tõendi saamiseks peab läbima õppekava täies mahus.
Tunnistusele kantakse osaleja isikukood. Seepärast palume registreerumisel teatada ka osaleja(te) isikukood(id).
Ohutusalastel koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele ka tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes on osalejal kohustus uuendada oma teadmisi osaledes täiendkoolitusel.
Mitmetel ohutus- ja ametikoolitustel väljastatakse osalejatele tunnistus plastikkaardi kujul. 
Kui koolitusel ei ole ettenähtud plastikaardi väljastamist, siis saab selle tellida lisatasu eest -  10 €, lisandub 20% käibemaks.

Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis ei väljastata talle uut tunnistust, vaid väljastatakse tõend, mis tõendab koolitusel osalemist. 

Tõendi hind on 10€, lisandub 20% käibemaks.
Plastikkaardi kaotamisel on duplikaadi hind 12 €, lisandub 20% käibemaks.
Rahvusvahelise plastikkaardi kaotamisel on duplikaadi hind 20 €, lisandub 20% käibemaks.

Eesti keeles toimuva koolituse tunnistuse, tõendi või plastikkaardi väljastamine inglise või vene keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks.
Vene keeles toimuva koolituse tunnistuse, tõendi või plastikkaardi väljastamine inglise keeles: 20 €, lisandub 20% käibemaks. 

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja tunnistust/tõendit ei väljastata.
 
Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva (48h) enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust juhul kui arve oli juba eelnevalt tasutud või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemisest koolitusel, kuid mingitel põhjustel ei osale, lisaks ei teavita kaks tööpäeva (48h) enne enda mitteosalemisest koolitusel, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumus.
 
Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega.
Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise põhimõtted
Juunika Koolitus OÜ on Teie andmete vastutav töötleja. Juunika Koolitus OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest  Meie kontaktid leiate siia vajutades.

Meie privaatsususreeglite ja isikuandmete töötlemise põhimõtetega saate lähemalt tutvuda siin.

Muu info
Koolituste toimumise keel on peamiselt eesti keel, kuid vastavalt klientide soovile korraldatakse koolitusi ka vene ja inglise keeles.
Koolitusfirma vastutab koolituste korralduse ja lektorite kvalifikatsiooni eest, samuti koolitusprogrammi koostamise ja koolituste loengu osa kvaliteedi eest, kuid ei vastuta lektori esinemisoskustest tulenevatel põhjustel osalejale tekitatava kahju eest.
Koolitusfirma ei vastuta reisikoolituse puhul partnerite, vahendajate, reisi- ning majutusteenust pakkuvate firmade ja eraisikute teenuste kvaliteedi eest.
Koolitusfirma ei vastuta koolitusel osalejate tervisliku seisundi ja võimalike vigastute eest.

Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub lektoritele ja Juunika Koolitus OÜ-le. Konspekti ja selle osasid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata ilma Juunika Koolitus OÜ kirjaliku loata.
Erinevad tekkivad vaidlused püütakse kõigepealt lahendada pooltevaheliste läbirääkimistega.

 
Täiendav info:
Tel +372 744 9600
koolitus@juunika.ee